Θεσσαλονίκη   2310 256555| Αθήνα210 3605551 |Ας μιλήσουμε για ταξίδια!

Back to top
 

Βυζαντινή Οχρίδα

Μία αναδρομή στο Βυζάντιο. Η πόλη των 365 εκκλησιών
Επιστροφή

Βυζαντινή Οχρίδα

3 & 4 ημέρες με 135€ 125€ ανά άτομο

 • Προορισμός
  Ανατολική Ευρώπη και Βαλκάνια, Ευρώπη, Οχρίδα, Σκόπια
 • Διάρκεια
  3 & 4 ημέρες
 • Αναχωρήσεις
  25 & 26/ΟΚΤ
 • Αναχωρήσεις από
  Θεσσαλονίκη
 • Είδος ταξιδιού
  Ομαδικά ταξίδια
 • Dion Travel Deals
  Special offers

Βυζαντινή Οχρίδα. Οργανωμένη οδική εκδρομή, για 3 & 4 ημέρες. Με διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* με ημιδιατροφή ή πλήρη διατροφή.

Θα επισκεφτούμε: Μοναστήρι (Μπίτολα) – Όσιος Ναούμ – Στρούγκα

1
1η μέρα: ΘΕΣ­ΣΑ­ΛΟ­ΝΙ­ΚΗ­ – ΜΟ­ΝΑ­ΣΤΗ­ΡΙ­ – Ο­ΧΡΙ­ΔΑ­ (230χλμ.))
Συγκέ­ντρω­ση σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης και ανα­χώ­ρη­ση στις 07.00πμ. Μέσω Έδεσ­σας και Φλώ­ρι­νας, άφι­ξη στο συ­νο­ρια­κό φυ­λά­κιο της Νίκης. Διέ­λευ­ση συ­νό­ρων και ελεύ­θε­ρος χρό­νος στα αφο­ρο­λό­γη­τα είδη. Συνε­χί­ζο­ντας την δια­δρο­μή μας θα επι­σκε­φθού­με το γνω­στό αλ­λο­τι­νό Μονα­στή­ρι, σή­με­ρα Μπί­το­λα. Σύντο­μη στά­ση στην αγο­ρά της πό­λης και μέσω Ρέσ­νας, συ­νε­χί­ζου­με για την γρα­φι­κή πόλη της Οχρί­δας. Άφιξη το από­γευ­μα και τα­κτο­ποί­η­ση στο ξε­νο­δο­χείο. Χρό­νος ελεύ­θε­ρος δεί­πνο και δια­νυ­κτέ­ρευ­ση.
2
2η μέρα: Ο­ΧΡΙ­ΔΑ­ - ΜΟ­ΝΗ­ Ο­ΣΙΟΥ­ ΝΑ­ΟΥΜ
Πρω­ι­νό και ακο­λου­θώ­ντας μια πα­νέ­μορ­φη πα­ρα­λί­μνια δια­δρο­μή θα επι­σκε­φθού­με το Βυζα­ντι­νό μο­να­στή­ρι του Οσίου Ναούμ, κτί­σμα του 10ου μ.Χ αιώ­να με τις εκ­πλη­κτι­κές τοι­χο­γρα­φί­ες του και την μο­να­δι­κή, πα­νο­ρα­μι­κή θέα του στη λί­μνη. Περι­ή­γη­ση και ελεύ­θε­ρος χρό­νος για αγο­ρές σε είδη λαϊ­κής τέ­χνης και κο­σμή­μα­τα που κα­τα­σκευά­ζο­νται από λέ­πια ψα­ριών. Επι­στρο­φή στο ξε­νο­δο­χείο και γεύ­μα. Το από­γευ­μα βόλ­τα στην προ­κυ­μαία της πα­νέ­μορ­φης λί­μνης και στο πε­ζο­δρο­μη­μέ­νο κέ­ντρο της πό­λης. Το βρά­δυ δεί­πνο στο ξε­νο­δο­χείο και δια­νυ­κτέ­ρευ­ση.
3
3η μέρα: Ο­ΧΡΙ­ΔΑ
Ξε­νά­γη­ση πό­λης Πρω­ι­νό και ανα­χώ­ρη­ση για την πε­ρι­ή­γη­ση της γρα­φι­κής πό­λης. Θα δού­με το με­γα­λο­πρε­πές άγαλ­μα των αδερ­φών Κυρίλ­λου και Μεθο­δί­ου των Θεσ­σα­λο­νι­κέ­ων, θα επι­σκε­φθού­με την εκ­κλη­σία της Αγίας Σοφί­ας, η οποία σή­με­ρα, λει­τουρ­γεί ως μου­σείο, το Αρχαίο Ρωμαϊ­κό Θέα­τρο, τα πα­λιά αρ­χο­ντι­κά και τα κά­στρα της πό­λης. Φτά­νο­ντας στη πάνω πλευ­ρά της πό­λης θα έχου­με μια πα­νο­ρα­μι­κή θέα της πε­ριο­χής. Ελεύ­θε­ρος χρό­νος για να πε­ρι­πλα­νη­θεί­τε στα γρα­φι­κά στε­νά της πα­λιάς πό­λης. Γεύμα το με­ση­μέ­ρι στο ξε­νο­δο­χείο και ξε­κού­ρα­ση. Το από­γευ­μα ελεύ­θε­ρο στη διά­θε­ση των εκ­δρο­μέ­ων, δεί­πνο και δια­νυ­κτέ­ρευ­ση.
4
4η ημέ­ρα: Ο­ΧΡΙ­ΔΑ­ - ΣΤΡΟΥ­ΓΚΑ­ - ΘΕΣ­ΣΑ­ΛΟ­ΝΙ­ΚΗ­ (230χλμ.)
Μετά το πρω­ι­νό ανα­χώ­ρη­ση για το του­ρι­στι­κό θέ­ρε­τρο της Στρού­γκας, κτι­σμέ­νη πάνω στη δυ­τι­κή όχθη της λί­μνης της Οχρί­δας. Ένας όμορ­φος πε­ρί­πα­τος στη λί­μνη και μια βόλ­τα στο γρα­φι­κό πε­ζό­δρο­μο ή στο Μου­σείο Φυσι­κής Ιστο­ρί­ας, θα σας εν­θου­σιά­σουν. Νωρίς το με­ση­μέ­ρι επι­στρο­φή στο ξε­νο­δο­χείο και γεύ­μα, ανα­χώ­ρη­ση και με τις απα­ραί­τη­τες στά­σεις κα­θο­δόν, άφι­ξη στην Θεσ­σα­λο­νί­κη αργά το από­γευ­μα.
Σημεί­ω­ση: Κατά το τρι­ή­με­ρο πρό­γραμ­μα γί­νε­ται σύμ­πτυ­ξη της δεύ­τε­ρης και της τρί­της ημέ­ρας, χω­ρίς να πα­ρα­λη­φθεί τί­πο­τα από το ανω­τέ­ρω πρό­γραμ­μα.

ΧΑΡΤΗΣ

Μία αναδρομή στο Βυζάντιο. Η πόλη των 365 εκκλησιών

10.0
Θαυμάσιο
10.0
Γενικά
10.0
Γεύματα
10.0
Διαμονή
10.0
Μεταφορές
10.0
Προορισμός
10.0
Σχέση ποιότητας-τιμής

Σχόλια:

 • diontours
  05/06/2018 at 8:14 μμ

  Βυζαντινή Οχρίδα

  Γενικά
  Γεύματα
  Διαμονή
  Μεταφορές
  Προορισμός
  Σχέση ποιότητας-τιμής

ΓΡΑΨΤΕ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ

Γενικά
Γεύματα
Διαμονή
Μεταφορές
Προορισμός
Σχέση ποιότητας-τιμής

Τιμές & παροχές :
Τιμές ανά άτομο
ΗμερομηνίαΗμέρεςΔιατροφήΞενοδοχείοΔίκλινοΠαιδί έως 12 ετώνΜονόκλινο
26/ΟΚΤ3 ημέρεςΠλήρης διατροφήAQUALINA 4*125 €88 €165 €
Πλήρης διατροφήMETROPOL 4*139 €97 €189 €
ΗμιδιατροφήLAKI HOTEL & SPA 4* SUP145 €102 €215 €
25/ΟΚΤ4 ημέρεςΠλήρης διατροφήAQUALINA 4*160 €112 €205 €
Πλήρης διατροφήMETROPOL 4*180 €126 €245 €
ΗμιδιατροφήLAKI HOTEL & SPA 4* SUP209 €146 €308 €
Περιλαμβάνει
 • Μετα­κι­νή­σεις και πε­ρι­η­γή­σεις σύμ­φω­να με το πρό­γραμ­μα.
 • Δια­μο­νή σε ξε­νο­δο­χεία της επι­λο­γής σας με επι­λεγ­μέ­νη δια­τρο­φή όπως ανα­φέ­ρε­ται στον τι­μο­κα­τά­λο­γο.
 • Συνο­δός του γρα­φεί­ου μας.
 • Ομα­δι­κή τα­ξι­διω­τι­κή ασφά­λι­ση.
Δεν περιλαμβάνει
 • Εισόδους μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό.

Βυζαντινή Οχρίδα με 135€ 125€ / ανά άτομο

Μία αναδρομή στο Βυζάντιο. Η πόλη των 365 εκκλησιών

Μία αναδρομή στο Βυζάντιο. Η πόλη των 365 εκκλησιών

Βυζαντινή Οχρίδα. Οργανωμένη οδική εκδρομή, για 3 & 4 ημέρες. Με διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* με ημιδιατροφή ή πλήρη διατροφή.

Θα επισκεφτούμε: Μοναστήρι (Μπίτολα) – Όσιος Ναούμ – Στρούγκα

Προορισμός
Ανατολική Ευρώπη και Βαλκάνια, Ευρώπη, Οχρίδα, Σκόπια
Διάρκεια
3 & 4 ημέρες
Αναχωρήσεις
25 & 26/ΟΚΤ
Αναχωρήσεις από
Θεσσαλονίκη
Είδος ταξιδιού
Ομαδικά ταξίδια
Dion Travel Deals
Special offers