Θεσσαλονίκη   2310 256555| Αθήνα210 3605551 |Ας μιλήσουμε για ταξίδια!

Back to top
 

Σόφια, Φιλιππούπολη

Επισκεπτόμαστε τους μαθητές των Αγίων Κύριλλου και Μεθόδιου
Επιστροφή

Σόφια, Φιλιππούπολη

3 & 4 ημέρες με 129€ 115€ ανά άτομο

 • Προορισμός
  Ανατολική Ευρώπη και Βαλκάνια, Βουλγαρία, Ευρώπη, Σόφια, Φιλιππούπολη
 • Διάρκεια
  3 & 4 ημέρες
 • Αναχωρήσεις
  25 & 26/ΟΚΤ
 • Αναχωρήσεις από
  Θεσσαλονίκη
 • Είδος ταξιδιού
  Ομαδικά ταξίδια
 • Dion Travel Deals
  Special offers

Σόφια, Φιλιππούπολη. Οδική εκδρομή για 3 ή 4 ημέρες, με διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* με πρωινό ή ημιδιατροφή.

1
1η μέρα: ΘΕΣ­ΣΑ­ΛΟ­ΝΙ­ΚΗ­ – ΣΟ­ΦΙΑ­ (310 χλμ)
Ανα­χώ­ρη­ση στις 07.00 από κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης για τα σύ­νο­ρα του Προ­μα­χώ­να. Διέ­λευ­ση συ­νό­ρων και σύ­ντο­μη στά­ση για καφέ στην γρα­φι­κή Κρέσ­να, μέσα στα στε­νά του Στρυ­μώ­να. Συνε­χί­ζου­με με προ­ο­ρι­σμό το Μονα­στή­ρι της Ρίλ­λας που βρί­σκε­ται σε υψό­με­τρο 1147 μέ­τρων. Ξενά­γη­ση στο μο­να­στή­ρι όπου θα δού­με την εκ­κλη­σία της Γεν­νή­σε­ως της Θεο­τό­κου, το πα­ρεκ­κλή­σι της Μετα­μόρ­φω­σης του Χρι­στού, τον με­σαιω­νι­κό πύρ­γο του Χρέ­λιο και κυ­ρί­ως το κομ­ψο­τέ­χνη­μα του Σταυ­ρού του Ραφα­ήλ. Το μο­να­στή­ρι στε­γά­ζει επί­σης μια πλού­σια συλ­λο­γή από ανε­κτί­μη­τα έγ­γρα­φα, χει­ρό­γρα­φα και ει­κό­νες, μια εθνο­γρα­φι­κή συλ­λο­γή κο­σμη­μά­των και χα­λιών κα­θώς και βι­βλιο­θή­κη με 16.000 βι­βλία. Προ­αι­ρε­τι­κό γεύ­μα σε πα­ρα­δο­σια­κή τα­βέρ­να. Συνε­χί­ζο­ντας, φθά­νου­με το από­γευ­μα στην Πρω­τεύ­ου­σα της Βουλ­γα­ρί­ας, την Σόφια. Τακτο­ποί­η­ση στο ξε­νο­δο­χείο της επι­λο­γής σας και ελεύ­θε­ρος χρό­νος.
2
2η μέρα : ΣΟΦΙΑ
Ξε­νά­γη­ση πό­λης Πρω­ι­νό και η ση­με­ρι­νή μας μέρα εί­ναι αφιε­ρω­μέ­νη στη πε­ρι­ή­γη­ση και γνω­ρι­μία της πό­λης. Θα δού­με τη Βουλή ,το Προ­ε­δρι­κό Μέγα­ρο ,την Όπερα ,την Εκκλη­σία σύμ­βο­λο της πό­λης του Αλε­ξάν­δρου Νέφ­σκι με τους χρυ­σούς θό­λους της . Συνε­χί­ζο­ντας θα δού­με την Πανε­πι­στη­μιού­πο­λη , το μνη­μείο του Αγνώ­στου Στρα­τιώ­τη με την ασβέ­στη φλό­γα , το άγαλ­μα του Τσά­ρου ελευ­θε­ρω­τή, τον κα­θε­δρι­κό ναό της Αγίας Κυρια­κής, τις εκ­κλη­σί­ες της Αγίας Σοφί­ας , του Αγίου Γεωρ­γί­ου (Ροτό­ντα),και το Θέα­τρο Ιβάν Βάζωφ. Χρό­νος ελεύ­θε­ρος στην πλού­σια αγο­ρά της πό­λης ,η μια επί­σκε­ψη σε ένα από τα πολ­λά πο­λυ­κα­τα­στή­μα­τα η απο­λά­υ­στε ένα καφέ στη υπέ­ρο­χη λε­ω­φό­ρο Βιτο­σα . Επι­στρο­φή στο ξε­νο­δο­χείο ,προ­αι­ρε­τι­κή δια­σκέ­δα­ση, δια­νυ­κτέ­ρευ­ση .
3
3η μέρα : ΦΙ­ΛΙΠ­ΠΟΥ­ΠΟ­ΛΗ­ (130 + 130 χλμ)
Μετά το πρω­ι­νό ανα­χώ­ρη­ση για Φιλιπ­πού­πο­λη. Κτι­σμέ­νη στις όχθες του πο­τα­μού Έβρου και ανά­με­σα σε επτά λό­φους εί­ναι η δεύ­τε­ρη με­γα­λύ­τε­ρη πόλη της Βουλ­γα­ρί­ας με ση­μα­ντι­κή θέση στην οι­κο­νο­μία, στο εμπό­ριο και στις επι­στή­μες. Θα επι­σκε­φθού­με την εκ­κλη­σία των Αγίων Κων­στα­ντί­νου και Ελέ­νης, το λα­ο­γρα­φι­κό μου­σείο Κου­γιουμ­τζό­γλου και το σπί­τι του Λαμαρ­τί­νου. Συνε­χί­ζο­ντας προς τη νό­τια πλευ­ρά της πα­λαιάς πό­λης θα δού­με το Ρωμαϊ­κό Θέα­τρο με την πα­νο­ρα­μι­κή θεά προς την πόλη, τον λόφο των Απε­λευ­θε­ρω­τών, τον πύρ­γο του Ρολο­γιού και το Ιμα­ρέτ τζα­μί. Ελεύ­θε­ρος χρό­νος για μια γνω­ρι­μία με την όμορ­φη πόλη και επι­στρο­φή στη Σόφια. Το βρά­δυ προ­αι­ρε­τι­κή δια­σκέ­δα­ση με φολ­κλο­ρι­κό και λαϊ­κό πρό­γραμ­μα.
4
4η μέρα : ΣΟ­ΦΙΑ­ – ΣΑ­ΝΤΑΝ­ΣΚΙ­ - ΘΕΣ­ΣΑ­ΛΟ­ΝΙ­ΚΗ­ (310 χλμ)
Πρω­ι­νό και ελεύ­θε­ρος χρό­νος για μια τε­λευ­ταία βόλ­τα στην αγο­ρά της πό­λης. Εναλ­λα­κτι­κά μπο­ρεί­τε εξ ιδί­ων να επι­σκε­φθεί­τε το Αρχαιο­λο­γι­κό Μου­σείο, το Μου­σείο Φυσι­κής Ιστο­ρί­ας ή το Μου­σείοΚρύ­πτη του Αλ. Νέφ­σκι. Το με­ση­μέ­ρι ανα­χώ­ρη­ση για το Σαντάν­σκι, ελεύ­θε­ρος χρό­νος στην αγο­ρά της πό­λης και το από­γευ­μα ανα­χω­ρού­με για Θεσ­σα­λο­νί­κη και άφι­ξη νω­ρίς το βρά­δυ.
Σημεί­ω­ση: Κατά το τρι­ή­με­ρο πρό­γραμ­μα γί­νε­ται σύμ­πτυ­ξη της δεύ­τε­ρης και της τρί­της ημέ­ρας, χω­ρίς να πα­ρα­λη­φθεί τί­πο­τα από το ανω­τέ­ρω πρό­γραμ­μα.

ΧΑΡΤΗΣ

Επισκεπτόμαστε τους μαθητές των Αγίων Κύριλλου και Μεθόδιου

10.0
Θαυμάσιο
10.0
Γενικά
10.0
Γεύματα
10.0
Διαμονή
10.0
Μεταφορές
10.0
Προορισμός
10.0
Σχέση ποιότητας-τιμής

Σχόλια:

 • diontours
  05/06/2018 at 8:12 μμ

  Επισκεπτόμαστε τους μαθητές των Αγίων Κύριλλου και Μεθόδιου

  Γενικά
  Γεύματα
  Διαμονή
  Μεταφορές
  Προορισμός
  Σχέση ποιότητας-τιμής

ΓΡΑΨΤΕ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ

Γενικά
Γεύματα
Διαμονή
Μεταφορές
Προορισμός
Σχέση ποιότητας-τιμής

Τιμές & παροχές :
Τιμές ανά άτομο
ΗμερομηνίαΗμέρεςΔιατροφήΞενοδοχείοΔίκλινοΠαιδί έως 12 ετώνΜονόκλινο
26/ΟΚΤ3 ημέρεςΠρωινόSVETA SOFIA 4*115 €81 €155 €
ΗμιδιατροφήMAISON DE SOFIA 4*125 €88 €170 €
ΠρωινόBUDAPEST 4*119 €83 €164 €
ΗμιδιατροφήBUDAPEST 4*129 €90 €174 €
ΠρωινόRAMADA PRINCESS 4*119 €83 €169 €
ΗμιδιατροφήRAMADA PRINCESS 4*139 €97 €189 €
ΠρωινόHILTON 5*155 €109 €225 €
25/ΟΚΤ4 ημέρεςΠρωινόSVETA SOFIA 4*149 €104 €214 €
ΗμιδιατροφήMAISON DE SOFIA 4*165 €116 €230 €
ΠρωινόBUDAPEST 4*155 €109 €225 €
ΗμιδιατροφήBUDAPEST 4*175 €123 €245 €
ΠρωινόRAMADA PRINCESS 4*159 €111 €239 €
ΗμιδιατροφήRAMADA PRINCESS 4*189 €132 €269 €
ΠρωινόHILTON 5*209 €146 €314 €
Περιλαμβάνει
 • Μετα­κι­νή­σεις και πε­ρι­η­γή­σεις σύμ­φω­να με το πρό­γραμ­μα.
 • Δια­μο­νή σε ξε­νο­δο­χεία της επι­λο­γής σας με επι­λεγ­μέ­νη δια­τρο­φή όπως ανα­φέ­ρε­ται στον τι­μο­κα­τά­λο­γο.
 • Συνο­δός του γρα­φεί­ου μας.
 • Ομα­δι­κή τα­ξι­διω­τι­κή ασφά­λι­ση.
Δεν περιλαμβάνει
 • Είσο­δοι μου­σεί­ων και αρ­χαιο­λο­γι­κών χώ­ρων δη­μο­τι­κοί φό­ροι και ό,τι ανα­φέ­ρε­ται ως προ­αι­ρε­τι­κό.

Σόφια, Φιλιππούπολη με 129€ 115€ / ανά άτομο

Επισκεπτόμαστε τους μαθητές των Αγίων Κύριλλου και Μεθόδιου

Επισκεπτόμαστε τους μαθητές των Αγίων Κύριλλου και Μεθόδιου

Σόφια, Φιλιππούπολη. Οδική εκδρομή για 3 ή 4 ημέρες, με διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* με πρωινό ή ημιδιατροφή.

Προορισμός
Ανατολική Ευρώπη και Βαλκάνια, Βουλγαρία, Ευρώπη, Σόφια, Φιλιππούπολη
Διάρκεια
3 & 4 ημέρες
Αναχωρήσεις
25 & 26/ΟΚΤ
Αναχωρήσεις από
Θεσσαλονίκη
Είδος ταξιδιού
Ομαδικά ταξίδια
Dion Travel Deals
Special offers