Θεσσαλονίκη   2310 256555| Αθήνα210 3605551 |Ας μιλήσουμε για ταξίδια!

Back to top

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 1. Με το παρόν ο υπογράφων εκδρομέας βεβαιώνει, ότι παρέλαβε σήμερα το έντυπο με το πρόγραμμα και τους όρους του ταξιδιού και τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής, τους οποίους αφού διάβασε αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα, τόσο ατομικά, όσο και για λογαριασμό των πελατών – ταξιδιωτών που αναφέρονται στο Δελτίο Εγγραφής.
 2. Επίσης με το παρόν ο υπογράφων εκδρομέας βεβαιώνει, ότι είναι εξουσιοδοτημένος ρητά και ανεπιφύλακτα από τα άτομα που αναφέρονται στο Δελτίο Εγγραφής και ενεργεί επ’ ονόματί τους ως αντιπρόσωπός τους για την εγγραφή τους στο παρόν ταξίδι, για την ανάληψη υποχρεώσεων επ’ ονόματί τους, για την ορθή, υπεύθυνη και έγκαιρη ενημέρωσή τους για τους όρους και τις προϋποθέσεις του ταξιδιού και γενικά για κάθε ενέργεια που απαιτηθεί, έστω κι’ αν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν, είναι όμως απαραίτητη για την συμμετοχή τους στο ταξίδι.
 3. Επίσης με το παρόν ο υπογράφων εκδρομέας βεβαιώνει ότι η πληρεξουσιότητά του αυτή ισχύει και δεν πρόκειται να ανακληθεί, καθόσον αφορά προεχόντως στο συμφέρον των αντιπροσωπευομένων και του ταξιδιωτικού γραφείου. Σε κάθε δε περίπτωση ανάκλησης της πληρεξουσιότητας και εξουσίας αντιπροσώπευσης των παραπάνω ατόμων οφείλει να το δηλώσει άμεσα και εγγράφως προς το ταξιδιωτικό γραφείο.
  Για οποιασδήποτε φύσεως εκκρεμότητα ή υποχρεώσεις των αντιπροσωπευομένων έναντι του γραφείου ταξιδίων υφίσταται άμεση, ευθεία, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη μου μαζί με τους αντιπροσωπευομένους.
  Τέλος ο υπογράφων εκδρομέας βεβαιώνει, ότι όλοι οι αντιπροσωπευόμενοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
 4. Σε κάθε περίπτωση ψευδούς δήλωσης περί της εξουσίας αντιπροσωπεύσεως ή ανακλήσεως αυτής χωρίς σχετική έγκαιρη έγγραφη ενημέρωση του γραφείου ταξιδίων, το τελευταίο δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη έναντι ουδενός των συμβληθέντων, επιφυλασσόμενο για την ενάσκηση των νομίμων δικαιωμάτων του από την ελληνική νομοθεσία.
 5. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης της σύμβασης αυτής ή πλημμελούς εκτέλεσής της, ο πελάτης πρέπει να ενημερώσει για τα παράπονά του γραπτώς εντός επτά (7) ημερών από την επιστροφή του το Γραφείο “DΙΟΝ TOURS N.G. & RED ELEPHANT” ή το συνεργαζόμενο γραφείο, όπου έκανε την εγγραφή του στο ταξίδι.
 6. Σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραμμα των πτήσεων, στους τύπους αεροσκαφών ή καθυστερήσεις από τις αεροπορικές εταιρείες ή από οποιονδήποτε άλλο μεταφορέα για λειτουργικούς λόγους, το “DΙΟΝ TOURS N.G. & RED ELEPHANT” δεν φέρει καμία ευθύνη.
 7. Οι όροι που αναφέρονται στο αεροπορικό ή άλλου μεταφορέα εισιτήριο του πελάτη αποτελούν συμβόλαιο με την αεροπορική ή την οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του μεταφορέα, στην οποία ο ταξιδιωτικός πράκτορας έχει μεσολαβήσει απλώς για την εξασφάλιση της θέσης του, ο δε ταξιδιωτικός πράκτορας δεν υπέχει καμία ευθύνη.
 8. Οι αποσκευές των πελατών πρέπει να έχουν το επιτρεπόμενο βάρος και η μεταφορά τους νε πληροί τους κανονισμούς ασφαλείας. Το “DΙΟΝ TOURS N.G. & RED ELEPHANT” δεν φέρει καμία ευθύνη για μερική ή ολική απώλεια ή καθυστέρηση των αποσκευών.
 9. Το “DΙΟΝ TOURS N.G. & RED ELEPHANT” δεσμεύεται και ευθύνεται από το επισυναπτόμενο πρόγραμμα του οργανωμένου ταξιδιού όχι όμως και για κάθε άλλη δραστηριότητα που αναφέρεται ως προαιρετική. Επίσης δεν ευθύνεται από τις ιδιαίτερες συμφωνίες που τυχόν συναφθούν μεταξύ του πελάτη και του γραφείου του μεταπωλητή στο οποίο έγινε η εγγραφή του εκδρομέα, όταν αυτές δεν αντιστοιχούν στο επισυναπτόμενο έντυπο πρόγραμμα που φέρει τον λογότυπο του “DΙΟΝ TOURS N.G. & RED ELEPHANT”. Η σειρά του προγράμματος των εκδρομών μπορεί να διαφοροποιείται κατά την ελεύθερη κρίση του πρακτορείου που διοργανώνει την εκδρομή για την καλύτερη εκτέλεσή του.
 10. Ο εκδρομέας εξουσιοδοτεί με το παρόν τον ταξιδιωτικό μου πράκτορα να προβεί σε κρατήσεις του ταξιδιού για μένα και όλους τους αντιπροσωπευομένους από εμένα ταξιδιώτες που αναφέρονται ανωτέρω καθώς και να αναλάβει όλες τις διαδικασίες και να εξοφλήσει την αξία του ταξιδιού.
 11. Ο εκδρομέας βεβαιώνει επίσης ότι τα αντιπροσωπευόμενα άτομα που αναφέρονται ανωτέρω θα ενημερωθούν έγκαιρα με ευθύνη του και θα φροντίσουν για τις λεπτομέρειες του ταξιδιού σχετικά με την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων, βίζες κ.λπ.
 12. Το check – in στα δωμάτια γίνεται στις 14:00 και το check – out στα δωμάτια γίνεται στις 12:00 μ. βάσει διεθνών ξενοδοχειακών κανονισμών.
 13. Σε περίπτωση ενοικίασης ΙΧ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή πιστωτικής κάρτας. Σε αντίθετη περίπτωση καταβάλλεται άμεσα τοις μετρητοίς το ποσό που θα ζητηθεί από τον πελάτη για την εταιρεία ενοικιάσεως.
 14. Επιπλέον το γραφείο έχει φροντίσει για την ασφάλιση του εκδρομέα με την υπογραφή ασφαλιστικών συμβολαίων γενικής αστικής ευθύνης.
 15. Τόσο ο υπογράφων όσο και οι κατά την δήλωσή του αντιπροσωπευόμενοι από αυτόν ταξιδιώτες, που αναφέρονται ανωτέρω, υπέχουν άμεση, ευθεία, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη έναντι του γραφείου ταξιδίων για την τήρηση όλων των συμφωνηθέντων.
 16. Το έντυπο με το πρόγραμμα και τους όρους του ταξιδιού και τους Γενικούς Όρους Συμμετοχής, το οποίο δηλώνει ότι παρέλαβε σήμερα ο εκδρομέας αποτελεί ενιαίο σύνολο με το παρόν, τους όρους των οποίων αποδέχεται τόσο ατομικά, όσο και για λογαριασμό των πελατών – ταξιδιωτών που αναφέρονται στο Δελτίο Εγγραφής.

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

 1. Τα πρακτορεία – μεταπωλητές της εκδρομής συνάπτουν ξεχωριστή ταξιδιωτική σύμβαση με τους εκδρομείς που εγγράφονται σε αυτά.
 2. Το πρακτορείο που διοργανώνει την εκδρομή (“DΙΟΝ TOURS N.G. & RED ELEPHANT”) δεν υπέχει καμία ευθύνη, ούτε συνάπτει κανενός είδους σύμβαση με τον εκδρομέα – πελάτη. Έναντι του τελευταίου η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά το ταξιδιωτικό γραφείο του μεταπωλητή της εκδρομής και στο οποίο έγινε η εγγραφή του εκδρομέα.
 3. Το γραφείο που διοργανώνει την εκδρομή δεν δεσμεύεται, ούτε ευθύνεται για παροχές ή όρους του ταξιδιού, που ενδεχομένως συμφωνούνται μεταξύ του εκδρομέα και του μεταπωλητή της εκδρομής, όταν αυτά διαφέρουν και δεν αντιστοιχούν στο επισυναπτόμενο έντυπο πρόγραμμα που φέρει τον λογότυπο του “DΙΟΝ TOURS N.G. & RED ELEPHANT”.
 4. Οι όροι αυτοί πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται ρητά στην ταξιδιωτική σύμβαση που συνάπτει ο εκδρομέας με το ταξιδιωτικό γραφείο του μεταπωλητή της εκδρομής ή στο οποίο έγινε η εγγραφή του.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(Σύμφωνα με την ΠΔ. 339 / 1996 εντολή οδηγίας Ε.Ε.). Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους συμμετοχής στις εκδρομές μας πριν την εγγραφή σας. Από τη στιγμή που κάνετε κράτηση στην εταιρία μας, θεωρούμε ότι έχετε αποδεχθεί τους παρακάτω όρους:

 1. Ευθύνες του ταξιδιωτικού γραφείου μας.
  Το ταξιδιωτικό μας γραφείο ενεργεί ως μεσολαβητής μεταξύ των εκδρομέων – πελατών και των διαφόρων φορέων που χρησιμοποιεί για τη διοργάνωση των εκδρομών (αεροπορικές εταιρίες, ακτοπλοϊκές εταιρίες, ξενοδοχεία, τοπικά τουριστικά γραφεία κ.λ.π.) καθώς και οποιουδήποτε άλλου προσφέρει τις υπηρεσίες του για την ομαλή εκτέλεση κάθε ταξιδιωτικού προγράμματος. Στους φορείς αυτούς το γραφείο μας δεν ασκεί άμεσο έλεγχο και κατά συνέπεια δεν φέρει καμία ευθύνη στις περιπτώσεις παραλείψεων, πταισμάτων και οργανωτικών αδυναμιών που προέρχονται από αυτούς τους τρίτους φορείς που μεσολαβούν για τη διεκπεραίωση του προγράμματος της εκδρομής. Τέτοια περίπτωση είναι π.χ. η ομαλή διεξαγωγή των αεροπορικών πτήσεων (το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αλλαγές, καθυστερήσεις ή και ακυρώσεις πτήσεων, αλλαγή τύπου αεροσκάφους, αλλαγή προγράμματος πτήσης κ.λ.π.).Οι αεροπορικές εταιρίες μπορούν να τροποποιήσουν τα δρομολόγια και τους τύπους των αεροσκαφών, χωρίς καμία προειδοποίηση. Η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση, αλλαγή προγράμματος πτήσης, αλλαγή τύπου αεροσκάφους ή και ακύρωση της πτήσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας. Οι όροι που αναγράφονται στο πίσω μέρος του αεροπορικού εισιτηρίου δεσμεύουν απευθείας την αεροπορική εταιρία απέναντι σας. Η εταιρία μας έχει απλά διαμεσολαβητικό ρόλο. Οι όροι και οι κανόνες των αεροπορικών πτήσεων, οι οποίοι ρυθμίζουν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιριών (είτε εκτελούν τακτικά δρομολόγια είτε πτήσεις charter), ορίζονται από τη Διεθνή Σύμβαση της Βαρσοβίας του 1929. Ενδεικτικά απλώς σας αναφέρουμε ότι σε περίπτωση ύπαρξης καθυστέρησης στην αναχώρηση της πτήσης, μέχρι το χρονικό διάστημα των 8 ωρών, η αεροπορική εταιρία δεν έχει καμία υποχρέωση απέναντι σας. Από 2 έως 4 ώρες είναι υποχρεωμένη να σας προσφέρει ένα αναψυκτικό. Από 4 έως 8 ώρες είναι υποχρεωμένη να σας προσφέρει ένα γεύμα αξίας μέχρι 10ευρώ. Από 8 ώρες καθυστέρηση και άνω, είναι υποχρεωμένη να σας προσφέρει κατάλυμα σε ξενοδοχείο και μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Το γραφείο μας δεν ευθύνεται, επίσης, για ανωμαλίες στην εκτέλεση της εκδρομής και δυσχέρειες που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, αλλά σε γεγονότα που συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας (πόλεμοι, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, αεροπειρατείες, θεομηνίες κ.λ.π.), καθώς επίσης δεν ευθύνεται και για πιθανά ατυχήματα, ασθένειες εξαιτίας κλιματολογικών συνθηκών, επιδημίες, δηλητηριάσεις, εγκληματικές πράξεις, κλοπή αντικειμένων, απώλεια αποσκευών ή χρημάτων ή διαβατηρίων, φθορά αποσκευών κ.λ.π. Είναι αυτονόητο όμως ότι τόσο η ευσυνειδησία όσο και η υπευθυνότητα και η πείρα των ανθρώπων του γραφείου επιβάλουν την καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ανωμαλιών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και διευκόλυνση σας.
 2. Εκτέλεση – εφαρμογή προγράμματος.
  Το γραφείο μας καταβάλλει κάθε καλόπιστη και δυνατή προσπάθεια για τη συνεπέστερη και ακριβή τήρηση του προγράμματος της εκδρομής στην οποία έχετε δηλώσει συμμετοχή. Σε πολλές περιπτώσεις, όμως, εξαιτίας αστάθμητων παραγόντων και απρόβλεπτων καταστάσεων, καθίσταται επιβεβλημένη η αλλαγή και διαφοροποίηση του προγράμματος. Πιθανή αλλαγή των ωρών αναχωρήσεων των μεταφορικών μέσων από πρωί σε μεσημέρι ή απόγευμα και αντίστροφα ή της ώρας επιβίβασης σε λεωφορείο οδικής εκδρομής, δεν θεωρείται αλλαγή προγράμματος. Το γραφείου διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής ξενοδοχείου με άλλο αντίστοιχης ή μεγαλύτερης κατηγορίας. Αλλαγή ή τροποποίηση του προγράμματος μπορεί να συμβεί είτε πριν την αναχώρηση της εκδρομής είτε κατά τη διάρκεια της.
  Α) Πριν την αναχώρηση, το γραφείο μας έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα του ταξιδιού, όπως αναφέρθηκε, εξαιτίας αστάθμητων παραγόντων, όπως π.χ. καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων των μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων κ.λ.π.), αλλαγή ξενοδοχείου εξαιτίας προβλημάτων στις κτιριακές εγκαταστάσεις ή λόγω γεγονότων τα οποία εκτάκτως συμβαίνουν στον τόπο προορισμού (π.χ. καιρικές συνθήκες, πολιτικά γεγονότα, αναταραχές κ.λ.π.) Στις περιπτώσεις αυτές ο πελάτης έχει τις εξής επιλογές:
  1. Να δεχθεί την αλλαγή, αφού ενημερωθεί,
  2. να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήματα που έχει καταβάλλει,
  3. να συμμετάσχει σε άλλη εκδρομή του γραφείου με την ίδια τιμή πώλησης ή σε φθηνότερη εκδρομή με ταυτόχρονη επιστροφή της διαφοράς τιμής ή σε ακριβότερη εκδρομή καταβάλλοντος επιπλέον την διαφορά τιμής.
  Β) Κατά τη διάρκεια της Εκδρομής, ο αρχηγός της έχει δικαίωμα, στοχεύοντας αποκλειστικά και μόνο στη δική σας ασφάλεια και την όσο το δυνατόν καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος, όταν προκύψει κάποιο απρόβλεπτο γεγονός ή ανωμαλία από αστάθμητους παράγοντες που αναφέρθη καν ανωτέρω (καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων μεταφορικών μέσων, πόλεμοι, πολιτικές αναταραχές, απεργίες, καιρικές συνθήκες κ.λ.π.), να επιφέρει τροποποιήσεις στο πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις αυτές, όλα τα επιπλέον έξοδα που θα προκύψουν για την ομαλή διεκπεραίωση του προγράμματος (π.χ. επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητά, μεταφορικά) επιβαρύνουν τους εκδρομείς, εφόσον καθίσταται φανερό ότι ήταν αδύνατη η πρόβλεψη τους.
 3. Ακύρωση εκδρομής από το γραφείο.
  α) Το γραφείο μας έχει το δικαίωμα να ακυρώσει, πριν την αναχώρηση, μία εκδρομή, κυρίως εξαιτίας γεγονότων που συνιστούν ανωτέρα βία (όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω) και για λόγους ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτή θα επιστραφεί στους πελάτες, το ποσό των χρημάτων που έχει καταβληθεί.
  β) Επίσης μια εκδρομή είναι δυνατόν να ακυρωθεί, εξαιτίας μη συμπλήρωσης του απαραίτητου ελάχιστου αριθμού συμμετοχών (ο οποίος είναι 16 άτομα για κάθε αεροπορική εκδρομή και 25 για οδική εκδρομή). Στην περίπτωση αυτή το γραφείο, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αποζημίωση, πλην της επιστροφής των χρημάτων που έχουν ήδη καταβληθεί. Και στις δύο περιπτώσεις ακύρωσης, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει σε άλλη εκδρομή του γραφείου αντιστοίχου αξίας.
 4. Κρατήσεις θέσεων.
  Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης για συμμετοχή σε εκδρομή του γραφείου, πρέπει, με την εγγραφή, να καταβάλλεται προκαταβολή ίση με το 30% της τιμής της εκδρομής για συμμετοχή σε αεροπορική εκδρομή και 20%για συμμετοχή σε οδική εκδρομή. Τηλεφωνικές κρατήσεις, οι οποίες δε συνοδεύονται από καταβολή χρημάτων, δε δεσμεύουν το γραφείο μας. Η εξόφληση της εκδρομής πρέπει να γίνεται το αργότερο 10ήμερες πριν την αναχώρηση της κάθε εκδρομής, ειδάλλως το γραφείο έχει το δικαίωμα ακύρωσης της κράτησης, εφαρμόζοντας αναλόγως τη διάταξη περί ακυρώσεως εκδρομής από τον πελάτη. Αν ο πελάτης είναι εκτός Θεσσαλονίκης, μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε εκδρομή, αποστέλλοντας στο γραφείο έμβασμα και ταυτόχρονα με φαξ αντίγραφο του εμβάσματος με όλα τα ονόματα (πλήρη) των ατόμων που θα ταξιδέψουν, τον προορισμό, την ημερομηνία εκδρομής που επιθυμούν, το είδος δωματίου, καθώς και αν επιθυμούν έκδοση τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών.
 5. Ακύρωση εκδρομής από τον πελάτη.
  Κάθε ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του σε μία εκδρομή. Η ενέργεια αυτή πρέπει να γίνεται από την πλευρά του πελάτη, σύμφωνα με τη συναλλακτική καλή πίστη, με σεβασμό στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει το γραφείο απέναντι σε κάθε φορέα που συμμετέχει στη διοργάνωση της εκδρομής (ξενοδοχεία, μεταφορικά μέσα κ.λ.π.)και ως προς τους οποίους δεσμεύεται με ισχυρές ρήτρες αποζημίωσης, βάσει των συμφωνιών που έγιναν ανάμεσα στο γραφείο και τους τρίτους και προς τους οποίους είναι υποχρεωμένο να καταβάλει χρήματα, είτε ταξιδέψει ο συγκεκριμένος πελάτης, είτε όχι. Η ακύρωση γίνεται μόνο με έγγραφη ειδοποίηση προς το γραφείο και ισχύει από την ημερομηνία αποδεδειγμένης παραλαβής της. Εάν η ακύρωση γίνει μέχρι 30 ημέρες πριν την αναχώρηση, επιβαρύνεται ο πελάτης με 60 ευρώ για οργανωτικά και επικοινωνιακά έξοδα. Εάν η ακύρωση γίνει μέχρι 29-15 ημέρες πριν την εκδρομή, παρακρατείται το 20%της αξίας της εκδρομής. Εάν γίνει 14-10 ημέρες προ της αναχωρήσεως της εκδρομής, το γραφείο παρακρατεί το 50% της αξίας της εκδρομής και εάν γίνει 9 ημέρες πριν την αναχώρηση, το γραφείο δικαιούται να παρακρατήσει το σύνολο της αξίας της εκδρομής. Οι παρακρατήσεις αυτές διενεργούνται οποιοσδήποτε και αν είναι ο λόγος της ακύρωσης της εκδρομής (λόγοι υγείας, έκτακτων επαγγελματικών υποχρεώσεων, ακόμα και ανωτέρα βία). Το δικαίωμα συμμετοχής μπορεί να εκχωρείται σε άλλο πρόσωπο, αρκεί αυτό το πρόσωπο να πληρεί τους απαραίτητους όρους που απαιτούνται για το ταξίδι (συναίνεση στους όρους συμμετοχής, πιθανή επιβάρυνση εξόδων εκχώρησης, αποδοχή της εκχώρησης από λοιπούς φορείς (αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχείο κ.λ.π.).
 6. Ξενοδοχεία – καταλύματα.
  Τα δωμάτια παραδίδονται συνήθως στις 14:00 και παραμένουν στη διάθεση των πελατών μέχρι τις 12:00 της ημέρας αναχώρησης. Τα περισσότερα δωμάτια ξενοδοχείων στην Ελλάδα και στον κόσμο, έχουν σχεδιασθεί ως δίκλινα. Το τρίκλινο δωμάτιο είναι, στην ουσία, ένα δίκλινο με ένα πρόσθετο κρεβάτι, το οποίο μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά. Το ίδιο ισχύει και για το τετράκλινο δωμάτιο. Στα τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια ο χώρος του δωματίου είναι αισθητά περιορισμένος. Εάν ο πελάτης επιθυμεί διπλό κρεβάτι στο δίκλινο δωμάτιο, πρέπει να το δηλώσει στο γραφείο κατά την εγγραφή του. Δεν υπάρχει ενιαία κατηγορία κατάταξης των ξενοδοχείων, η οποία να είναι αποδεκτή παγκοσμίως. Σε γενικές γραμμές, γίνεται αποδεκτή η χρήση των αστέρων (2* = Τουριστική κατηγορία, 3* = Β’ κατηγορία, 4* =Α’ κατηγορία, 5* = Λουξ κατηγορία), η οποία όμως δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά σε κάθε χώρα. Είναι δυνατόν ένα ξενοδοχείο 4* σε μία χώρα να αντιστοιχεί σε λουξ κατηγορία και σε άλλη χώρα να αντιστοιχεί σε Α’ κατηγορία. Συνήθως τα καινούργια ξενοδοχεία ανοίγουν με χαμηλότερη κατηγορία για λόγους γνωριμίας. Σε μερικές χώρες, για φορολογικούς λόγους, υποβιβάζουν την κατηγορία τους, όχι όμως και τις παροχές τους. Όλα τα ξενοδοχεία με τα οποία συνεργάζεται το ταξιδιωτικό γραφείο, διαθέτουν τη νόμιμη εν ισχύ άδεια λειτουργίας που απαιτείται από τις αρχές του κράτους στο οποίο βρίσκεται.
 7. Αποσκευές.
  Επιτρέπεται μία αποσκευή, μέχρι βάρους είκοσι κιλών για κάθε πελάτη, όπως συνήθως ζητούν οι αεροπορικές κυρίως εταιρίες. Εκτός από αυτή, κάθε ταξιδιώτης μπορεί να κρατά και μία χειραποσκευή βάρους έως πέντε κιλών στις μετακινήσεις του, διαστάσεων μέχρι 53 Χ 26 Χ 53 (μήκος – ύψος – πλάτος). (Εξαιρούνται οι Low cost εταιρείες)
 8. Παιδικές εκπτώσεις.
  Τα παιδιά 2 – 12 ετών πληρώνουν συνήθως μειωμένο εισιτήριο στις αεροπορικές ή ατμοπλοϊκές μετακινήσεις τους κατά 30% έως 50% ανάλογα με τον προορισμό. Σε πολλά ξενοδοχεία έχουν μειωμένο επίσης κόστος διαμονής, αν μένουν στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς. Τα παιδιά μέχρι 2 ετών πληρώνουν 10% του αεροπορικού ναύλου, χωρίς να δικαιούνται θέση και γεύμα. Κατόπιν συνεννοήσεως με τους γονείς, το γραφείο μπορεί να επιτύχει και μεγαλύτερες εκπτώσεις ανάλογα με την περίπτωση.
 9. Ασφάλιση.
  Το γραφείο, ενεργώντας σύμφωνα με το νόμο, έχει καλύψει την ευθύνη της ασφάλισης απέναντι στους πελάτες για τυχόν αξιώσεις τους από τη μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης του ταξιδιού, καθώς και την επιστροφή χρημάτων και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσής της, συνάπτοντας ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, με ασφαλιστική εταιρία, το όνομα της οποίας μπορεί να πληροφορηθεί κάθε πελάτης, όταν προτίθεται να δηλώσει συμμετοχή σε εκδρομή του γραφείου. Η ασφάλιση αυτή, όπως γίνεται αντιληπτό, δεν καλύπτει τον πελάτη σε περιπτώσεις που συμβαίνει στη διάρκεια μιας εκδρομής ένα ατύχημα ή μία ασθένεια κ.λ.π. Αυτό τον κίνδυνο (ασφάλιση ζωής, ατυχημάτων κ.λ.π.), καθώς επίσης και τον κίνδυνο επιβάρυνσής του με ακυρωτικά, μπορεί ο πελάτης και αυτό το συνιστά και το γραφείο, να το καλύψει με ευθύνη του, συνάπτοντας προαιρετικά και με δικά του έξοδα ασφάλιση σε οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρία.
 10. Υποχρεώσεις ευθύνες πελατών.
  Κάθε εκδρομέας έχει την ευθύνη ο ίδιος, για την εξασφάλιση και τη φύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο, βίζες, πιστοποιητικά κ.λ.π.), προκειμένου να συμμετάσχει σε μία εκδρομή. Το γραφείο βεβαίως αναλαμβάνει και προσφέρει τη βοήθεια του για την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων, όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καταλογισθούν ευθύνες για καθυστέρηση ή αδυναμία έκδοσης για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του ταξιδιώτη (π.χ. αδυναμία λήψης βίζας για συγκεκριμένη χώρα). Αν ο πελάτης είναι κάτοχος ξένου διαβατηρίου, πρέπει αυτό να δηλωθεί εγκαίρως. Η προμήθεια συναλλάγματος (αγορά, γνήσιο της δήλωσης, γνήσιο της υπογραφής κ.λ.π.) είναι επίσης αποκλειστικά ευθύνη του πελάτη. Η φύλαξη, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής, πραγμάτων αξίας που μεταφέρει ο ταξιδιώτης μαζί του (φωτογραφικές μηχανές, κάμερες, κοσμήματα, αντικείμενα αξίας κ.λ.π.) αποτελεί δική του ευθύνη, ενώ οφείλει επίσης να προσέρχεται την ακριβή ώρα αναχωρήσεων για τις διάφορες εκδηλώσεις του προγράμματος (εκδρομές, ξεναγήσεις, μεταφορές, πτήσεις, γεύματα). Σε διαφορετική περίπτωση, ο αρχηγός της εκδρομής έχει το δικαίωμα να αναχωρήσει χωρίς u964 το συγκεκριμένο πελάτη, σεβόμενος τους υπόλοιπους εκδρομείς και την τήρηση του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, δεν δικαιούται καμία αποζημίωση, εάν χάσει κάποια εκδήλωση της εκδρομής, ενώ επιπλέον επιβαρύνεται από τα όποια πιθανά επιπλέον έξοδα προκύψουν (π.χ. μίσθωση ταξί).
 11. Τιμές.
  Η τιμή πώλησης μίας εκδρομής έχει υπολογισθεί, παίρνοντας ως βάση τις τιμές των αεροπορικών, ακτοπλοϊκών ναύλων, τιμές ξενοδοχείων και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την κατάρτιση του προγράμματος. Οι τιμές αυτές μπορούν να αυξομειωθούν μέχρι 20 ήμερες πριν την αναχώρηση, εξαιτίας π.χ. αύξησης αεροπορικών ναύλων ή καυσίμων, αλλαγής συναλλαγματικών ισοτιμιών, περιορισμένου αριθμού συμμετοχών κ.λ.π. Στις περιπτώσεις που υπάρχει σημαντική αύξηση των τιμών αυτών, ο πελάτης έχει το δικαίωμα είτε να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήματα, είτε να συμφωνήσει με τις αναπροσαρμοσμένες τιμές. Αύξηση αεροπορικού ή ακτοπλοϊκού ναύλου μέχρι 10% δεν θεωρείται σημαντική. Συνήθως στις εκδρομές του γραφείου δεν περιλαμβάνονται στην τιμή της εκδρομής φόροι αεροδρομίων, λιμενικά τέλη, είσοδοι σε μουσεία, προαιρετικές εκδρομές κ.λ.π., εκτός αν αναγράφεται κάτι αντίθετο στο πρόγραμμα.
 12. Ρύθμιση διαφορών.
  Το γραφείο υπόσχεται να επιλύσει με κάθε καλή πίστη και διάθεση, οποιαδήποτε διαφορά μπορεί να προκύψει με τους πελάτες. Σε κάθε περίπτωση, όμως, που θα υπάρξει ανεπίλυτη διαφορά, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Sorry, the comment form is closed at this time.

You don't have permission to register